Focus Sectorraad Paarden op vergroten kennis paardenwelzijn

De Sectorraad Paarden (SRP) wil het paardenwelzijn in Nederland verder bestendigen en verbeteren. In de loop der jaren heeft de SRP instrumenten ontwikkeld om actief uit te dragen wat de leden van de sector doen om het welzijn van paarden zoveel mogelijk te borgen. De Gids voor Goede Praktijken, de Paardenwelzijnscheck en het Keurmerk Paard en Welzijn (KPW) zijn hier voorbeelden van. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om het KPW uit te rollen in de hippische sector. Echter, het animo om het KPW af te nemen blijft helaas achter. Het keurmerk als instrument lijkt op dit moment niet de meest passende methode om het paardenwelzijn te verbeteren. De SRP heeft daarom besloten om op dit moment geen extra energie aan de verdere uitrol te besteden.

Paardenwelzijn blijven verbeteren

Deze tijd wordt nu ingezet om de kennis en informatie over paardenwelzijn in onderwijs en opleidingen in te bedden en een eigen kennis- en innovatieagenda op het gebied van paardenwelzijn op te zetten. Ook wordt er hard gewerkt aan het updaten van de Gids voor Goede Praktijken. Definities van welzijn ontwikkelen door, wetenschap laat nieuwe inzichten zien en ook de dagdagelijkse omgang met paarden leren ons nieuwe praktijken die het paardenwelzijn ten goede komen. De doelstelling is om een gids vol praktische richtlijnen voor de sector neer te zetten waaruit iedere paardenhouder – klein, groot, professioneel, hobbymatig, sporter, recreant of fokker – zijn eigen praktijk in kan herkennen en waar nodig verbeteren.

Gids voor Goede Praktijken In de Gids voor Goede Praktijken staan de welzijnsrichtlijnen omschreven voor het houden en gebruiken van paarden. Aan de hand van de Paardenwelzijnscheck kan een paardeneigenaar door het beantwoorden van een aantal vragen over waarnemingen aan het dier en zijn omgeving, een inschatting maken van het welzijnsniveau van het paard. Het doel van de Gids en de Check is het bewustzijn omtrent paardenwelzijn vergroten bij paardenhouders en hen te wijzen op verbeterpunten op dit vlak.  

Blijven rekenen op kennis en expertise paardenwelzijn 

Op basis van inspecties hebben een aantal hippische bedrijven de afgelopen jaren het KPW ontvangen. Nu het KPW niet verder wordt uitgerold, worden er geen nieuwe inspecties meer aangeboden. Keurmerkhouders ontvangen geen factuur meer van Stichting Welzijn Paard. Zij mogen het bord houden en eventueel ook laten hangen aan de gevel.

SRP bedankt deze keurmerkhouders en anderen betrokkenen bij het KPW hartelijk voor hun ambassadeurschap voor paardenwelzijn in Nederland! De sector blijft graag rekenen op de kennis en expertise over paardenwelzijn en de steun van alle paardenhouders voor de gezamenlijke missie om paardenwelzijn in Nederland verder te bestendigen en waar nodig te verbeteren.