Europese Commissie komt tot een positief oordeel over de toegekende “transitie vergoeding” voor onze sport

De inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de Kansspelen/Kansspelen op Afstand
(WOK/KOA) per 1 oktober 2021 heeft sterk negatieve consequenties voor de draf- en
rensport door de sterk verminderde afdrachten van de wedomzet aan onze sector.
De belangrijkste oorzaak hiervan is het volledig wegvallen van de afdracht van de
Nederlandse wedomzet op de buitenlandse koersen en een sterk verminderde
wettelijke afdracht van de wedomzet op de Nederlandse koersen.

De overheid heeft dat ook vooraf onderkend en na een lang onderhandelingstraject
is er een eenmalige compensatie vastgesteld in de vorm van een transitie bijdrage.
Deze bedraagt voor een periode van vier jaar in totaal € 3,2M (€2,95M toegekend
aan de SNDR en €250K toegekend aan de Kortebaanbond). Dit bedrag is door de
overheid (vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in november
2019 uitgekeerd aan deze beide organisaties. Daaraan was echter de voorwaarde
gekoppeld dat deze toekenning nog moest worden getoetst door de Europese
Commissie om te beoordelen of er in dit geval mogelijk sprake is van (niet
toegestane) staatssteun. Die beoordeling heeft de nodige vragen opgeleverd die via
het Ministerie van Justitie en Veiligheid (het verantwoordelijke ministerie voor onze
sport) aan het bestuur van de SNDR, de Kortebaanbond en de
wedvergunninghouder (ZEbetting&Gaming) zijn gesteld en beantwoord. Dit proces
van vragen/antwoorden is in juli 2022 beëindigd. Al die tijd hebben de SNDR en de
Kortebaanbond geen uitgaven willen/kunnen doen uit de door de Nederlandse
overheid toegekende en uitbetaalde transitie vergoeding.


Op basis van de aangeleverde informatie heeft de Europese Commissie deze week
geconcludeerd dat geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Concreet betekent
dit dat de toegekende bedragen door de SNDR en de Kortebaanbond kunnen
worden gebruikt om het verlies aan afdracht inkomsten (deels) te compenseren. Aan
de bestedingen worden wel de nodige voorwaarden verbonden. Er dient jaarlijks
verantwoording te worden afgelegd aan de overheid op welke wijze gebruik is
gemaakt van deze financiële middelen. Daarbij is het belangrijk dat er investeringen
zullen moeten worden gedaan om een aangepast verdienmodel voor de sector te
realiseren waardoor er na de transitieperiode (tot medio 2025) weer een autonoom
financieel ecosysteem kan worden gegarandeerd (“de sector moet dan zijn eigen
broek weer kunnen ophouden”).

De lange wachtperiode tussen november 2019 en september 2022 is uiteraard
gebruikt om een gedegen plan op te stellen zodat deze transitie bijdrage optimaal
kan worden aangewend. Daarover zullen op korte termijn (nadat het ministerie nog
nadere formele richtlijnen heeft bekend gemaakt) nadere mededelingen worden
gedaan en er zal ook de nodige interactie met de sector plaatsvinden om zeker te
stellen dat we het geld aan de meest daarvoor in aanmerking komende investeringen
en kosten kunnen besteden. Daarbij wordt o.a. gedacht aan prijzengeld, fokpremies,
investeringen in marketing, PR, communicatie, IT/automatisering, bedrijfsvoering etc.

Kortom; eindelijk duidelijkheid en een positief resultaat voor de sector. Daar kunnen
we weer perspectief mee geven aan onze deelnemers!