Maatregel in het kader van invoering mondkapjesplicht tijdens selectieproeven en trainingsritten

Volgend op de publicatie inzake de verplichting tot het dragen van mondkapjes gedurende de gehele meeting het volgende.

Naleving van de maatregelen in het kader van de organisatie van selectie-proeven achter  gesloten deuren vraagt grote inspanningen van alle betrokken deelnemers, functionarissen en baanpersoneel.

Om de organiserende partijen (SNDR en Baanverenigingen) een instrument te geven om deze verplichting te kunnen handhaven in het geval dat deelnemers zich moedwillig niet aan de uitgevaardigde voorschriften, omschreven in het protocol “Covid-19, koersen op 1.5 meter na 8 oktober 2020”, houden, is er een sanctie opgesteld die in voornoemde gevallen door het comité opgelegd kan worden.

We benadrukken hierbij dat de  trainer er verantwoordelijk voor is  dat  al  het  bij  hem  werkzaam zijnde  personeel,  waaronder  tevens  te  verstaan  personeel  in  los dienstverband en of vrijwilligers, zich houdt aan de reglementsbepalingen en door de N.D.R. en baanorganisaties gegeven voorschriften en bepalingen.

Bovendien wordt benadrukt dat elke persoon die recidiveert met betrekking tot deze maatregelen, kan worden uitgesloten van deelname en de toegang tot de wedstrijd- en trainingsbanen en daarbij behorende gebouwen en terreinen worden ontzegd.

 

De pikeur/ trainer, rijder van het paard ……., is bestraft met een boete van € 100,- en/of een tevoetstelling van 4 wedstrijddagen wegens overtreding van het bepaalde in artikel 15 lid 3 A.W.R. (iedere deelnemer heeft de plicht zich te houden aan de door de baanorganisaties gestelde regels, inzake het gebruik van wedstrijd- en trainingsbanen en daarbij behorende gebouwen en terreinen) in relatie met het bepaalde in het NDR/VPW-Protocol COVID-19, koersen op 1,5 meter.

 

Gezien het belang wat op het spel staat, nl. de continuering van de selectieproeven en daarmee het voortbestaan van onze sport, gaan we ervan uit dat de per 8 oktober geldende mondkapjes verplichting door alle betrokken partijen gedragen wordt en eraan gevolg gegeven wordt, zodat strikte handhaving niet nodig zal zijn.

 

Bestuur SNDR