Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

De Corona maatregelen hebben ook een enorm effect op de paardensector. De paardensector is een
specifieke sector die te maken heeft met het welzijn van paarden en de sector wordt door de
coronacrisis hard getroffen. Te denken valt aan manegebedrijven waar de manegelessen zijn
stilgelegd en waar de kosten wel doorgaan, evenementen, wedstrijden en keuringen die zijn stilgelegd
waardoor bedrijven en organisaties schade lijden, training- en africhtingstallen waar het werk deels
komt stil te liggen en de handels en exportstallen die plots stil zijn komen te liggen. Ook bij
serviceverleners en retailbedrijven is de handel stil komen te liggen.

De SRP is momenteel bezig met een inventarisatie onder de dragende organisaties.

Het kabinet heeft vanavond aangegeven dat “uitzonderlijke tijden om uitzonderlijke maatregelen”
vragen en vandaag besloten om vanwege het coronavirus economische maatregelen te nemen.

Het kabinet geeft aan dat doel is om naast de volksgezondheid ook banen en inkomens te
beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De
maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen
een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra
kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Niemand weet hoe lang de crisis zal duren. De maatregelen moeten ook nog worden uitgewerkt maar
de hoofdlijnen van de maatregelen zijn bekendgemaakt. De komende periode worden de maatregelen
uitgewerkt. De exacte uitwerking moet worden afgewacht. Met het niet betalen van belasting kan
vandaag worden begonnen.

De voor de paardensector meest belangrijkste maatregelen in het kort:

 • Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
  Een ondernemer die omzetverlies verwacht kan bij het UWV voor een periode van drie maanden
  een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk
  van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde
  tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is
  dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de
  subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo
  spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting.
  Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend.
  Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de
  nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling
  vanaf 1 maart.
 • Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
  Het gaat om een gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud en/of lening voor bedrijfskapitaal.
 • Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
  Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst
  stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en
  omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te
  worden betaald. De invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd naar bijna 0%.
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
  Overheid staat garant voor leningen aan (middel)grote bedrijven.
 • Compensatieregeling getroffen sectoren
  De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in
  een aantal sectoren in het bijzonder. Het is nog niet helemaal duidelijk welke sectoren onder de
  regeling vallen. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende
  maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed
  voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Waar kunnen ondernemers terecht?
Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen
ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.
Voor verdere informatie wordt verwezen naar Rijksoverheid.nl/coronavirus