BESCHEIDEN BEGROTING, MAXIMALE INZET

In een eerder statement liet het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) al weten het vertrek van de KNHS uit de SRP onbegrijpelijk en betreurenswaardig te vinden. De KNHS geeft daarmee aan geen bijdrage meer te willen leveren aan het behartigen van de gezamenlijke belangen van de hippische sector. Want voor de SRP doet iedereen in onze sector er toe, van liefhebbers tot professionals en van kleine tot grote organisaties. Het is een uitdagende klus om alle belangen zo goed mogelijk te behartigen, maar het kan!

De SRP is 16 jaar geleden opgericht en wordt gevormd door samenwerkende partijen in de Nederlandse paardensector (sport, fokkerij en ondernemers). De FNRS is per 1 januari 2020 toegetreden als lid. In het jaar 2021 is de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (SNDR) weer lid geworden van de SRP. Verder bestaat de SRP uit de Koepel Fokkerij, de Federatie van Nederlandse Hippische Brancheorganisaties (FNHB), LTO, het KWPN en tot voorkort dus de KNHS. Een belangrijke reden voor de oprichting van de SRP was dat er vanuit het departement van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) grote behoefte was om één gesprekspartner te hebben in plaats van de vele organisaties uit de hippische wereld. De SRP is dus dé spreekbuis voor de hele hippische sector.

Elk jaar wordt er een jaarplan gemaakt en vastgesteld door het bestuur met input van de werkgroepen van de SRP die grotendeels uit medewerkers van de lid-organisaties bestaan. Aan het jaarplan ligt een meerjarig actieplan ten grondslag. Op de uitvoering wordt zicht gehouden, maar met een begroting van € 115.500,- (€16.500,- per lid-organisatie) is de speelruimte gering. Het is tegen die achtergrond dat de SRP begin dit jaar het Hippisch Sectorfonds heeft opgericht. Zodat we als sector echt van ons kunnen laten horen, gezamenlijk campagne kunnen voeren, onderzoek kunnen initiëren en de lobby kunnen versterken. Momenteel wordt er veel werk verzet – met deskundigen binnen en buiten de SRP – om tot een campagnevoorstel te komen, om dit najaar uit te kunnen rollen. Middels deze campagne krijgt de samenleving inzicht in onze mooie paardensector. Dat is nodig, omdat we steeds vaker zien dat dierenactivisten met onjuiste informatie de samenleving willen overtuigen van hun eenzijdige en extremistische standpunten.

Governance en financieel beleid van de SRP zijn op orde. De SRP zal dit jaar voor het eerst een sluitende begroting hebben. De governance is vastgelegd in de (recent herziene) statuten. Gedoeld zal worden op de governance ten aanzien van bovengenoemd Hippisch Sectorfonds. Daar is (onbetaald) advies over gevraagd.

Welzijn prioriteit numero 1

Ondanks de beperkte begroting gebeurt er veel op de thema’s die spelen voor onze paardensector. Daarbij is paardenwelzijn altijd prioriteit numero 1 geweest. In 2022 zijn alle lid-organisaties en achterliggende organisaties gevraagd om een welzijnsbeleidsplan te ontwikkelen en te implementeren binnen hun eigen organisaties. Wellicht niet heel zichtbaar voor de buitenwereld, maar van groot belang voor het realiseren van welzijn voor paarden. Concreet zijn in de sector aanpassingen gerealiseerd, zoals het ‘niet meer afscheren van tastharen’ en het ‘verbod op zweepgebruik in de drafsport’.

De thema’s die spelen voor onze paardensector zijn groot in aantal en complexiteit. Met welzijn op 1 tot aan diergezondheid, identificatie & registratie, belastingen en maatschappelijk draagvlak. Maar ook andere uitdagingen komen op de sector af, zoals stikstof, consumentenrecht en de wolf. Zoals gezegd wordt veel werk verzet door de werkgroepen met afvaardigingen uit de diverse lid-organisaties en soms ook expertise van buitenaf.

Lobby in Den Haag

Wekelijks zijn de voorzitter en/of de secretaris te vinden in Den Haag om de contacten met de belangrijkste politieke partijen als ook het ministerie van LNV, het ministerie alwaar de paardensector onder valt, te onderhouden. Regelmatig worden er werkbezoeken georganiseerd en worden beleidsmakers uitgenodigd bij activiteiten waar maatschappelijk discussie over is.

Verder zijn de banden met wetenschappers en onderzoeksinstellingen aangehaald om op basis van onderzoek de door de sector ingenomen standpunten beter te kunnen onderbouwen. Het gevolg is dat er een krachtigere lobby kan plaatsvinden op de thema’s die voor de hippische sector van groot belang zijn. In dat kader ligt er op dit moment ook een concrete subsidievraag met een onderzoeksvoorstel naar paardenwelzijn op het ministerie ter goedkeuring.

Samenwerking komt ten goede aan de hippische sector

Met een bescheiden begroting en de inzet van een groot aantal goedwillende mensen (zowel bestuur als medewerkers en vrijwilligers) wordt het maximale gedaan om de SRP goed te laten functioneren. Gelet op de diversiteit in de hippische sector, is het van groot belang dat er tussen alle partijen wordt samengewerkt. Alleen op die wijze kunnen de voor de hippische sector belangrijke thema’s daadkrachtig worden opgepakt en waarbij met alle belangen rekening wordt gehouden. Het vertrek van de KNHS uit de SRP doet helaas afbreuk aan deze gedachte. Niettemin blijft de SRP zich namens en in nauwe samenwerking met de Sport, Fokkerij en Ondernemers hard maken voor een verdere professionalisering van de sector en wil bijdragen aan oplossingen voor (maatschappelijke) vraagstukken. Met als oogmerk, een duurzame toekomst voor de gehele paardensector in Nederland.